Σάββατο, 2 Μαρτίου 2013

ΦΥΛΕΤΙΚΗ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ

ΦΥΛΕΤΙΚΗ  ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ
Καθαρή ράτσα!....Συνέχεια ακούγεται γιά καθαρές φυλές μελισσών, Ligustica,Carnica,Cecropia,Caucasica κλπ,κλπ....Η καθαρή ράτσα-μορφή, στό φώς τών νόμων τού Μέντελ, σχετίζεται μέ ορισμένα χαρακτηριστικά, όπως γιά παράδειγμα τό κόκινο καί τό άσπρο λουλούδι, πού αφού διασταυρώθηκαν, βγήκε τό Ρόζ (τό θαύμα τού Περού,όπως τό ονόμασαν). Στή πραγματικότητα, δέν μπορεί νά υπάρχει άτομο πού νά θεωρηθεί καθαρό, εκτός από μερικές μορφές ζωής, πού η αναπαραγωγή τους γίνεται μέ απλή δυαδική διαίρεση. Σ' αυτά τά πλάσματα, τό πλήρες σύνολο τών γονιδίων, παραδίδεται ανέγγιχτο, όπως είναι, μέ τόν αυτοπολλαπλασιασμό, πού είναι η συνήθης μέθοδος αναπαραγωγής τους.Τά όντα αυτά, αναπτύσσονται  εντός τών ορίων που τούς έχει επιβάλλει η κληρονομικότητα, καί τό ανάλογο περιβάλον, ευνοόντας ή εμποδίζοντας τήν ανάπτυξή τους. Στίς μορφές ζωής αυτού τού είδους,αμφιβολία επιλογής δέν υπάρχει.
  Επιλογή μπορεί νά γίνει  μόνον, εκεί που υπάρχουν μορφές ζωής μέ πολύπλοκη κληρονομικότητα. Αφού γίνει τό προσεκτικό ζευγάρωμα, εντείνονται καί διορθώνονται τά χαρακτηριστικά πού χρειάζεται, καί αποβάλλονται τά ανεπιθύμητα. Αυτό απαιτεί έναν, καθαρά προσδιορισμένο σκοπό καί στόχο γιά τήν αναπαραγωγή, μία αντίστοιχη επιλογή,καί κατόπιν αναπαραγωγή σειράς. 
 Οπως προκύπτει απ' όλα είναι ότι, γιά νά σημειωθεί πρόοδος στόν κόσμο τών φυτών καί τών ζώων, πρέπει νά γίνουν διασταυρώσεις. Η ιστορία τής ανάπτυξης τών μορφών ζωής, καί η πρακτική εμπειρία, επιβεβαιώνει αυτό τό συμπέρασμα. Εχει παρατηρηθεί όμως ότι, ο υψηλός βαθμός τής φυλετικής καθαρότητας, συνεπάγεται καί μέ τό χάσιμο θεμελιώδους ζωτικότητας.
Ενα πράγμα πού πρέπει νά καταλάβει κανείς στήν περίπτωση τής μέλισσας είναι ότι, μέ τήν πολλαπλή γονιμοποίηση, οι βασίλισσες είναι ζευγαρωμένες  τήν ίδια στιγμή, καί καθαρά αλλά καί ανάμικτα. Οι απόγονοι λοιπόν είναι, μερικώς καθαροί καί μερικώς διασταυρωμένοι. Ως εκ τούτου, μέ τούς κανόνες τών διασταυρώσεων, καί τής προσεκτικής επιλογής, μπορεί νά αναπαραχθούν βασίλισσες απολύτως καθαρής μορφής, από διαφορετικά χρώματα απογόνων.  
 Τά συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από θεωρίες, αλλά πού έχουν επιβεβαιωθεί καί μέ πραγματικά αποτελέσματα. 
  Καθαρή ράτσα-μορφή, είναι αυτή γιά τήν οποία κουράστηκε νά φτιάξει τό ανθρώπινο χέρι. Κατά τά άλλα, η φύση αναπαράγει γιά τήν φύση, σύμφωνα μέ τούς κανόνες καί τούς νόμους της.

Δεν υπάρχουν σχόλια: