Παρασκευή, 15 Φεβρουαρίου 2013

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΘΕΝΟΓΕΝΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΗΦΗΝΑ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΑΡΘΕΝΟΓΕΝΕΣΗΣ ΤΟΥ ΚΗΦΗΝΑ                                                               Εκτός από τό γεγονός ότι μπορούμε νά έχουμε στήν καλύτερη περίπτωση έναν περιορισμένο έλεγχο τού ζευγαρώματος τών βασιλισσών, η παρθενογένεση τών κηφήνων είναι τό κρίσιμο σημείο στήν αναπαραγωγή-εκτροφή- τών μελισσών. Λόγω παρθενογένεσης, η γενεαλογία τής μέλισσας είναι κατ'ουσίαν διαφορετική από άλλες μορφές ζωής,αφίνοντας υπόψην τήν πολλαπλή γονιμοποίηση,καί παραθέτοντας αριθμητικά τίς διαφορές στήν γενεαλογία μέ άλλα ζώα.
α)  Φυσιολογικά κάθε ζώον έχει 2 γονείς,Χ 2 =
β)                                                       4 παππούδες-γιαγιάδεςχ2=
γ)                                                      8 προπαππούδες-γιαγιάδεςχ2=
δ)                                                    16 προπροπαππούδες-γιαγιάδες
                                              καί συνεχίζουν έτσι.........
Στίς μέλισσες,μέ τήν βασίλισσα καί τίς εργάτριες αλλάζει ,καί γίνεται ώς εξής:
                                                                            -( Βασίλισσα= Β )
                                                                           -(  Κηφήνας   =  Κ )
                             μία        Βασίλισσα    
            (μητέρα)                                   (πατέρας)
                 Β         -                 +       -          Κ           α)  γονείς
         Β       +         Κ                                  Β μόνον  β)παπ/δες-Γ/δες    
    Β    +  Κ   -        Β  μόνον                  Β    +   Κ     γ)ΠροΠ/δες-Γ/δες
Β  +Κ -  Β μόνον- Β+Κ                     Β +Κ       Β μόνον δ)ΠρροΠρο/ς-Γ/ες
         
Δηλαδή -α)- 2γονείς
                β)- 3 παππούδες-γιαγιάδες
                 γ)- 5 Προπαππουδες-γιαγιάδες
                 δ)- 8 ΠροΠροπαπουδες-γιαγιάδες 
ενώ στίς άλλες μορφές ζωής 16 ΠροΠροπαππουδες-γιαγιάδες.
                                 
 Γονείς-Παππ/γδες-Προπαππ/γδες -ΠροΠροπαππ/γδες-  Συνέχεια
1+1=2 -1+2=3       -    2+3=5           -     3+5=8               -      5+8 κλπ  
-50%   -( 66.6% )     -    60%             -      62.5%               -      61.53%   

Αυτό δείχνει ότι τό 61.8% τής κληρονομικότητας στήν μέλισσα πηγαίνει στήν βασίλισσα.
Βλέπουμε από τόν παραπάνω πίνακα ότι οι βασίλισσες δίνουν καί βασίλισσες καί κηφήνες,ενώ ο κηφήνας μόνον βασίλισσες (μέ τό γονιμοποιημένο αυγό,δηλ.τό σπέρμα του).Η κληρονομικότητα όπως φαίνεται πηγαίνει σχεδόν στά 2/3 πρός τό μέρος τής μητέρας,καί περίπου τό 1/3 πρός τό μέρος τού πατέρα.Τό αντίθετο συμβαίνει στά ζώα,όπου τό πάνω χέρι στήν κληρονομικότητα  έχει τό αρσενικό.
Η παρθενογένεση,όχι μόνον ακυρώνει τίς κανονικές διεργασίες αναπαραγωγής,αλλά κλείνει όλες τίς πόρτες στίς προκαταλήψεις μας,καί υποθέσεις σχετικά μέ τήν κληρονομικότητα.
Στήν παρθενογένεση οφείλεται τό γεγονός ότι ο κηφήνας,δέ έχει πατέρα ούτε γιό,παρά μόνον μία μητέρα ( από αυγό χωρίς σπέρμα)όπως επίσης, περισσότερη κληρονομικότητα παίρνει από τήν γιαγιά βασίλισσα. Εξάλλου χάνει τήν ζωή του κατά τήν γονιμοποίηση,καί έτσι παύει νά υπάρχει γιά τόν σκοπό τής περαιτέρω αναπαραγωγής. Ως εκ τούτου, δέν υπάρχει καμία πιθανότητα στήν μέλισσα γονιμοποίησης μεταξί,πατέρα -θυγατέρας, μητέρας-γιού, ή αδελφού-αδελφής. Τό πολύ, η πιθανότητα νά αγκίζει μόνον τήν γονιμοποίηση μεταξύ, ετεροθαλών αδελφών μέ ετεροθαλείς αδελφές.
 Από αυτό, έπεται ότι οι έν λόγω διασταυρώσεις,όπου θεωρούνται ώς απαραίτητες σέ όλες τίς άλλες μορφές αναπαραγωγής ζώων, γιά τόν εντοπισμό ορισμένων κληρονομικών χαρακτηριστικών,εδώ στήν περίπτωση τής μέλισσας,είναι τελείως αδύνατον.
 Η κατάσταση περιπλέκεται περαιτέρω,από τό γεγονός ότι, λόγω παρθενογένεσης,τά εκατομμύρια τώ σπερματοζωαρίων πού παράγονται από έναν κηφήνα είναι όλα απολύτως όμοια,από γενετικής όψεως(απ'όπου κατόπιν επιλλογής η εύκολη διαχείρηση καί ηρεμία τών εργατριών τής κυψέλης).
 Από τό αποτέλεσμα τής ομοιομορφίας τών γονιδίων τού κηφήνα φαίνεται πώς,η μέλισσα έχει μεγαλύτερη σταθερότητα στήν κληρονομικότητα από άλλες μορφές ζωής.Μία άλλη συνέπεια τής παρούσας ομοιομορφίας είναι ότι, η μέλισσα είναι ποιό ευάλωτη στήν ενδογαμία-ενδοανατροφή.
 Είναι αληθές ότι τό πολλαπλό ζευγάρωμα τής βασίλισσας,λειτουργεί ώς αντίβαρο σ'αυτό, αλλά μόνον μερικώς.
  Πρέπει νά αποσαφηνιστεί ακόμα κάτι γιά τήν ομοιομορφία  τών σπερματοζωαρίων τού κηφήνα ότι, άν καί τά σπερματοζωάρια είναι γενετικά πανομοιότυπα, δέ θά πεί ότι καί οι απόγονοι τού κηφήνα πού προέρχονται από μία βασίλισσα είναι σέ ομοιομορφία. Στούς αρσενικούς απογόνους της, μία βασίλισσα,εκδηλώνει τήν πολλαπλή φύση τών δικών της κληρονομικών ιδιοτήτων, καθώς καί εκείνες τών γονέων της,παππουδων-γιαγιάδων τού κηφήνα.
  Εδώ,οι νόμοι τού Μέντελ γιά τίς διασταυρώσεις,αδυνατούν ώς πρός τήν εφαρμογή, καί αυτό γόγω παρθενογένεσης.
 Νέοι συνδιασμοί μπορούν νά προκύψουν καί γιά τήν μέλισσα,όπως σέ άλλες μορφές ζωής, αλλά μόνον μέ έμμεσο τρόπο, μέ προυποθέσεις καί πολύ κόπο....